سنسور

سنسور (Sensor) سنسور المان حس کننده یا گونه ای مبدل است که کمیتهای فیزیکی را به کمیتهای فیزیکی پیوسته و یا غیر پیوسته تبدیل می کند.این سنسورها در انواع دستگاههای اندازه گیری ، سیستمهای کنترل آنالوگ و دیجیتال مانند PLC مورد استفاده قرار می گیرند..