پمپ دیافراگمی پنوماتیک

پمپ دیافراگمی پنوماتیک (AODD) این نوع پمپ از خانواده پمپ های رفت و برگشتی و جابجایی مثبت بوده و عامل محرک این پمپ ها هوای فشرده کمپرسور میباشد که به میزان دقیقی فشار و هوای فشرده نیاز دارند تا میزان مشخصی از سیال را انتقال دهند..

پمپ دیافراگمی A07

پمپ دیافراگمی A07

مدل پمپ دیافراگمی : A07 ,

برند پمپ دیافراگمی : Fluimac ,

پمپ دیافراگمی A30

پمپ دیافراگمی A30

مدل پمپ دیافراگمی : A30 ,

برند پمپ دیافراگمی : Fluimac ,

پمپ دیافراگمی P1000

پمپ دیافراگمی P1000

مدل پمپ دیافراگمی : P1000 ,

برند پمپ دیافراگمی : Fluimac ,

حداکثر دبی (l/min) : 1050 ,

پمپ دیافراگمی PF1000

پمپ دیافراگمی PF1000

مدل پمپ دیافراگمی : PF1000 ,

برند پمپ دیافراگمی : Fluimac ,

حداکثر دبی (l/min) : 1050 ,

پمپ دیافراگمی P18

پمپ دیافراگمی P18

مدل پمپ دیافراگمی : P18 ,

برند پمپ دیافراگمی : Fluimac ,

حداکثر دبی (l/min) : 20 ,

پمپ دیافراگمی P50

پمپ دیافراگمی P50

مدل پمپ دیافراگمی : P50 ,

برند پمپ دیافراگمی : Fluimac ,

حداکثر دبی (l/min) : 55 ,

پمپ دیافراگمی P400

پمپ دیافراگمی P400

مدل پمپ دیافراگمی : P400 ,

برند پمپ دیافراگمی : Fluimac ,

پمپ دیافراگمی PH50

پمپ دیافراگمی PH50

مدل پمپ دیافراگمی : PH50 ,

برند پمپ دیافراگمی : Fluimac ,

پمپ دیافراگمی PHONIX 07

پمپ دیافراگمی PHONIX 07

مدل پمپ دیافراگمی : PHONIX 07 ,

برند پمپ دیافراگمی : Fluimac ,

حداکثر دبی (l/min) : 8.0 ,

پمپ دیافراگمی PHONIX65

پمپ دیافراگمی PHONIX65

مدل پمپ دیافراگمی : PHONIX65 ,

برند پمپ دیافراگمی : Fluimac ,

حداکثر دبی (l/min) : 70 ,

پمپ دیافراگمی PHONIX 160

پمپ دیافراگمی PHONIX 160

مدل پمپ دیافراگمی : PHONIX 160 ,

برند پمپ دیافراگمی : Fluimac ,

حداکثر دبی (l/min) : 170 ,

پمپ دیافراگمی PHONIX700

پمپ دیافراگمی PHONIX700

مدل پمپ دیافراگمی : PHONIX700 ,

برند پمپ دیافراگمی : Fluimac ,

حداکثر دبی (l/min) : 700 ,

پمپ دیافراگمی PHONIX FOOD 18

پمپ دیافراگمی PHONIX FOOD 18

مدل پمپ دیافراگمی : PHONIX FOOD 18 ,

برند پمپ دیافراگمی : Fluimac ,

حداکثر دبی (l/min) : 20 ,

پمپ دیافراگمی PHONIX FOOD50

پمپ دیافراگمی PHONIX FOOD50

مدل پمپ دیافراگمی : PHONIX FOOD50 ,

برند پمپ دیافراگمی : Fluimac ,

حداکثر دبی (l/min) : 55 ,

پمپ دیافراگمی PHONIX FOOD100

پمپ دیافراگمی PHONIX FOOD100

مدل پمپ دیافراگمی : PHONIX FOOD100 ,

برند پمپ دیافراگمی : Fluimac ,

حداکثر دبی (l/min) : 110 ,

پمپ دیافراگمی PHONIX 30

پمپ دیافراگمی PHONIX 30

مدل پمپ دیافراگمی : PHONIX 30 ,

برند پمپ دیافراگمی : Fluimac ,

حداکثر دبی (l/min) : 35 ,

پمپ دیافراگمی PHOENIX 100

پمپ دیافراگمی PHOENIX 100

مدل پمپ دیافراگمی : PHOENIX 100 ,

برند پمپ دیافراگمی : FLUMIAC ,

حداکثر دبی (l/min) : 110 ,

پمپ دیافراگمی PHOENIX 250

پمپ دیافراگمی PHOENIX 250

مدل پمپ دیافراگمی : PHOENIX 250 ,

برند پمپ دیافراگمی : FLUMIAC ,

حداکثر دبی (l/min) : 250 ,

پمپ دیافراگمی TWIN PHOENIX

پمپ دیافراگمی TWIN PHOENIX

مدل پمپ دیافراگمی : TWIN PHOENIX ,

برند پمپ دیافراگمی : FLUMIAC ,

پمپ دیافراگمی مدل P_07_Render

پمپ دیافراگمی مدل P_07_Render

مدل پمپ دیافراگمی : P_07_Render ,

برند پمپ دیافراگمی : FLUMIAC ,

پمپ دیافراگمی مدل P18pvdf

پمپ دیافراگمی مدل P18pvdf

مدل پمپ دیافراگمی : P18pvdf ,

برند پمپ دیافراگمی : FLUMIAC ,

پمپ دیافراگمی مدل P18ss

پمپ دیافراگمی مدل P18ss

مدل پمپ دیافراگمی : P18ss ,

برند پمپ دیافراگمی : FLUMIAC ,

پمپ دیافراگمی مدل p50al

پمپ دیافراگمی مدل p50al

مدل پمپ دیافراگمی : p50al ,

برند پمپ دیافراگمی : FLUMIAC ,

پمپ دیافراگمی مدل p50pp

پمپ دیافراگمی مدل p50pp

مدل پمپ دیافراگمی : p50pp ,

برند پمپ دیافراگمی : FLUMIAC ,

پمپ دیافراگمی مدل p50pvdf

پمپ دیافراگمی مدل p50pvdf

مدل پمپ دیافراگمی : p50pvdf ,

برند پمپ دیافراگمی : FLUMIAC ,

پمپ دیافراگمی مدل p50ss

پمپ دیافراگمی مدل p50ss

مدل پمپ دیافراگمی : p50ss ,

برند پمپ دیافراگمی : FLUMIAC ,

پمپ دیافراگمی مدل ph50_pp

پمپ دیافراگمی مدل ph50_pp

مدل پمپ دیافراگمی : ph50_pp ,

برند پمپ دیافراگمی : FLUMIAC ,

پمپ دیافراگمی مدل PHOENIX 65 e 100 AISI 316

پمپ دیافراگمی مدل PHOENIX 65 e 100 AISI 316

مدل پمپ دیافراگمی : PHOENIX 65 e 100 AISI 316 ,

برند پمپ دیافراگمی : FLUMIAC ,

پمپ دیافراگمی مدل PHOENIX 65 e 100 Alluminio

پمپ دیافراگمی مدل PHOENIX 65 e 100 Alluminio

مدل پمپ دیافراگمی : PHOENIX 65 e 100 Alluminio ,

برند پمپ دیافراگمی : FLUMIAC ,

پمپ دیافراگمی مدل PHOENIX 65 e 100 PP

پمپ دیافراگمی مدل PHOENIX 65 e 100 PP

مدل پمپ دیافراگمی : PHOENIX 65 e 100 PP ,

برند پمپ دیافراگمی : FLUMIAC ,

پمپ دیافراگمی مدل PHOENIX 65 e 100 PVDF+CF

پمپ دیافراگمی مدل PHOENIX 65 e 100 PVDF+CF

مدل پمپ دیافراگمی : PHOENIX 65 e 100 PVDF+CF ,

برند پمپ دیافراگمی : FLUMIAC ,

پمپ دیافراگمی مدل PHOENIX 120

پمپ دیافراگمی مدل PHOENIX 120

مدل پمپ دیافراگمی : PHOENIX 120 ,

برند پمپ دیافراگمی : FLUMIAC ,

پمپ دیافراگمی مدل PHOENIX 160 e 250 Alluminio

پمپ دیافراگمی مدل PHOENIX 160 e 250 Alluminio

مدل پمپ دیافراگمی : PHOENIX 160 e 250 Alluminio ,

برند پمپ دیافراگمی : FLUMIAC ,

پمپ دیافراگمی مدل PHOENIX 160 e 250 PP

پمپ دیافراگمی مدل PHOENIX 160 e 250 PP

مدل پمپ دیافراگمی : PHOENIX 160 e 250 PP ,

پمپ دیافراگمی مدل PHOENIX 160 e 250 PVDF+CF

پمپ دیافراگمی مدل PHOENIX 160 e 250 PVDF+CF

مدل پمپ دیافراگمی : PHOENIX 160 e 250 PVDF+CF ,

برند پمپ دیافراگمی : FLUMIAC ,

پمپ دیافراگمی مدل PHOENIX 170

پمپ دیافراگمی مدل PHOENIX 170

مدل پمپ دیافراگمی : PHOENIX 170 ,

برند پمپ دیافراگمی : FLUMIAC ,

پمپ دیافراگمی مدل PHOENIX 500 AISI

پمپ دیافراگمی مدل PHOENIX 500 AISI

مدل پمپ دیافراگمی : PHOENIX 500 AISI ,

برند پمپ دیافراگمی : FLUMIAC ,

پمپ دیافراگمی مدل PHOENIX 500 Alluminio

پمپ دیافراگمی مدل PHOENIX 500 Alluminio

مدل پمپ دیافراگمی : PHOENIX 500 Alluminio ,

برند پمپ دیافراگمی : FLUMIAC ,

پمپ دیافراگمی مدل PHOENIX 500 PP

پمپ دیافراگمی مدل PHOENIX 500 PP

مدل پمپ دیافراگمی : PHOENIX 500 PP ,

برند پمپ دیافراگمی : FLUMIAC ,

پمپ دیافراگمی مدل PHOENIX 500 PVDF+CF

پمپ دیافراگمی مدل PHOENIX 500 PVDF+CF

مدل پمپ دیافراگمی : PHOENIX 500 PVDF+CF ,

برند پمپ دیافراگمی : FLUMIAC ,

پمپ دیافراگمی مدل PHOENIX 700 AISI 316

پمپ دیافراگمی مدل PHOENIX 700 AISI 316

مدل پمپ دیافراگمی : PHOENIX 700 AISI 316 ,

برند پمپ دیافراگمی : FLUMIAC ,

پمپ دیافراگمی مدل PHOENIX 700 Alluminio

پمپ دیافراگمی مدل PHOENIX 700 Alluminio

مدل پمپ دیافراگمی : PHOENIX 700 Alluminio ,

برند پمپ دیافراگمی : FLUMIAC ,

پمپ دیافراگمی مدل PHOENIX 700 PP

پمپ دیافراگمی مدل PHOENIX 700 PP

مدل پمپ دیافراگمی : PHOENIX 700 PP ,

برند پمپ دیافراگمی : FLUMIAC ,

پمپ دیافراگمی مدل PHOENIX 700 PVDF+CF

پمپ دیافراگمی مدل PHOENIX 700 PVDF+CF

مدل پمپ دیافراگمی : PHOENIX 700 PVDF+CF ,

برند پمپ دیافراگمی : FLUMIAC ,