پمپ پریستالتیک

پمپ پریستالتیک ( Peristaltic pump ) یا پمپ غلتکی از گروه پمپ جا به جایی مثبت می باشد و می توانند سیالات گوناگونی را پمپاژ نماید.در این پمپ ها سیال داخل یک لوله انعطاف پذیر محبوس می شود. لوله انعطاف پذیر ( تیوب ) داخل محفظه پمپ قرار دارد..